Ngôn ngữ
VIE
ENG VIE

DỰ ÁN

Trường Chính trị tỉnh Quảng Ninh

Trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, các giảng viên, nhân viên và học viên Nhà trường đã luôn luôn cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, giảng dạy tốt, học tập tốt, phục vụ tốt, làm tròn nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của tỉnh. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của Nhà trường đã góp phần quan trọng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, xứng đáng với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đảng bộ, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và sự tin yêu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh

Loại sản phẩm:

Vị trí: